aircrack-ng爆破WiFi密码

aircrack-ng无线密码暴力恢复工具,支持WEP和WPA类型无线网络。

总结:抓取wifi连接包暴力破解密码,简单,效率较低。

抓取到适量的Wi-Fi连接数据包后

列出数据包中找到的SSID

aircrack-ng wifi-crack.cap

1.png

选择网络,加载字典进行爆破

aircrack-ng -e hackinglab -b 54:E6:FC:53:E6:D0 -w passwd.txt wifi-crack.cap

2.png

爆破成功